ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take for*, -take for-

take for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take for (phrv.) นำไปเพื่อ See also: พาไปเพื่อ Syn. go for
take for (phrv.) สำคัญผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็น Syn. confuse with, mistake for
take for (phrv.) ขโมย See also: โกง
take forty winks (idm.) งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลับสักพัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง
เสาตะลุง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาผูกช้าง
เสาผูกช้าง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาตะลุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How long does it take for your people to steal ours?ใช้เวลานานแค่ไหน สำหรับคนที่คุณจะขโมยของ เรา?
Honey... it ain't worth the risks you take for $8,000. Like in "Risk versus reward."ทูนหัว 8 พันไม่คุ้มค่าเสี่ยงของเธอนะ
Is there nothing you can take for your present relief?มีอะไรที่คุณต้องการ เพื่อบรรเทาอาการตอนนี้มั้ยครับ
All right, what would it take for you to help us?เอาล่ะ ทำยังไงนะถึงจะยอมช่วยเรา
How long does it take for the infection to take hold?ใช้เวลานานเท่าไร สำหรับเชื้อโรค
The life you know all the stuff that you take for granted it's not gonna last.ทุกสิ่งที่คุณทึกทักเอา ไม่ได้ไปถึงที่สุด
How long it gonna take for her memory to come back?ต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าความจำเธอจะกลับมาดี
Master, how long will it take for me to attain your level of standard?อาจารย์ อีกนานเท่าไหร่ข้าถึงจะเก่งได้เท่ากับท่าน?
It blocked the route that the Adélie penguins take for their fishing waters.มันขัดขวางเส้นทาง ที่เพนกวินใช้หาปลาในน้ำ
That what we take for granted might not be here for our children.สิ่งที่เราใช้สอยอย่างไม่ยั้งคิดอาจไม่มีเหลือ สำหรับลูกหลานของเราอีกต่อไป
How long does it take for this stuff to work anyway?How long does it take for this stuff to work anyway?
What will you take for that shirt?เสื้อของเธอคิดเท่าไหร่

take for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)

take for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
อาฬหก[n.] (ālahok) EN: stake for tethering elephants FR:
จะลุง[n.] (jalung) EN: stake for tethering elephants FR:
จระลุง[n.] (jaralung) EN: stake for tethering elephants FR:
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery FR:
เสาตะลุง[n.] (saotalung) EN: stake for tethering elephants FR:
ตะลุง[n.] (talung) EN: stake for tethering elephants FR: poteau pour attacher un éléphant
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can FR: disputer ; batailler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take for
Back to top