ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ta-ra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ta-ra*, -ta-ra-

ta-ra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ta-ra (sl.) บ๊ายบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, to stimulate growth, the subject will be saturated with Vita-Rays.จากนั้นกระตุ้นให้เกิดการเติบโต ทำให้กล้ามเนื้อสมบูรณ์ ด้วยรังสีไวต้า

ta-ra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターラプト[, inta-raputo] (n) interrupt
スターライト[, suta-raito] (n) starlight
ヒンターランド[, hinta-rando] (n) hinterland (ger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ta-ra
Back to top