ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

switch on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *switch on*, -switch on-

switch on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
switch on (phrv.) เปิดไฟ See also: เปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) Syn. put on
switch on (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, tune in, turn on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate Syn. หมุน Ops. ปิด
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate, work Ops. ปิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if you flip the switch on the incinerator underneath you, a fire will cleanse you of this obsession and destroy them all, leaving only the key remaining.ถ้าคุณบิดสวิทเตาเผาข้างใต้คุณ ไฟจะเผาทุกอย่าง เผาให้มอดไหม้
Want me to switch on the TV?ผมเปิดทีวีให้เอามั้ย
Ishaan, could you switch on the light, please?อีชาน ช่วยเปิดไฟให้ครูหน่อยสิ
Hurry up, switch on the illuminator.เร็วเข้า เปิดระบบส่องสว่างซะ
There's a safety switch on the side. You won't be needing it.มีล๊อกอยู่ด้านข้างอาวุธ
By flipping the switch on your suicide machine,...และทุกคนควรจะมีมัน โดยการกดสวิชท์ เครื่องมือฆ่าตัวตายของคุณเหรอครับ
I'm going to switch on a recorder right now. Just a second...ตอนนี้ผมกำลังจะ เปิดเครื่องบันทึกเสียง รอแป็ปนึงน่ะ
You think you can flip the switch on the apocalypse and just walk away, Sam?นายคิดว่านายสามารถเปิดสวิชช์วันสิ้นโลก แล้วก็เดินจากไปเฉยๆงั้นเหรอ แซม?
To believe that I can protect myself from a vampire who's flipped the switch on his humanity.ที่จะเชื่อว่าฉันปกป้องตัวเองได้ จากแวมไพร์ที่ปิดสวิตซ์ความเป็นมนุษย์
Okay, now hit the switch on the band.โอเค ที่นี้ลองกดสวิชต์ที่หมวก
Light switch on your left there.สวิตช์เปิดไฟอยู่ทางซ้ายของคุณ
When I switch on my television set and I see one of them reading our news to us.เมื่อผมเปิดโทรทัศน์ของฉัน และผมเห็นหนึ่งของพวกเขาอ่าน ข่าวให้เราทราบ

switch on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
点ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P)

switch on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work FR: allumer ; mettre en marche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า switch on
Back to top