ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strip away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strip away*, -strip away-

strip away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strip away (phrv.) ปอกเปลือก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip off
strip away (phrv.) ถอดออก See also: เอาออกมา, เผยออก Syn. strip off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You strip away the outer layer and reveal what's underneath.คุณแค่ถอดชุดออก เผยให้เห็นถึงเนื้อใน
If you strip away the veneer of happy domesticity, you may find grief.ถ้าคุณถอดปลอกความสุขภายนอกออกไป คุณอาจพบความโศกเศร้า
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง
If you strip away the veil of helplessness, you may find cruelty.ถ้าถอดคราบความน่าสงสารออก คุณอาจพบความโหดร้าย
All right, strip away eye color, hair color, and skin tone,เอาล่ะ เอาสีตา สีผม และสีผิวออกทั้งหมด
Be careful pulling away from here. The rocks can strip away the engineระวะง หินอาจติดกับเครื่อง
But I'm going to strip away this mystery and expose its private parts.แต่ผมจะแก้คดีนี้ให้ล่อนจ้อนเลย
I theorize that if can scan the bones, then input the exact dentition of each scavenger, we should be able to use the Angelatron to strip away their teeth marks, leaving only those injuries that might point to an assault.ผมมีทฤษฎีว่า ถ้าสแกนกระดูก จากนั้นใส่รอยฟัน ของสัตว์แต่ละชนิดลงไป เราน่าจะใช้แอนเจลาตอน
You throw me in the madhouse, you strip away everything I have, everything I know, you treat me like a rabid dog, like a madwoman.คุณพ่อให้ฉันมาอยู่ที่โรงพยาบาลบ้า คุณพ่อเอาทุกอย่างที่ฉันมี ทุกอย่างที่ฉันรู้จักออกไปหมด
What will we find when we strip away your finery?จะพบอะไรหนอ เมื่อลอกเครื่องประทับท่านแล้ว?
Strip away the gold and the ornaments, knock down the statues and the pillars, and this is what remains.ลอกทอง ลอกสิ่งประดับ พังรูปปั้น พังเสา นี่ไงล่ะ คือสิ่งที่เหลืออยู่
Strip away the temptation.เอาสิ่งที่เย้ายวนออกไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strip away
Back to top