ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strenuously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strenuously, *strenuously*,

-strenuously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำงานหนัก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work hard ; do heavy work ; work strenuously ; drudge ; grind ; toil FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
ตัวเป็นเกลียว[adv. (loc.)] (tūapenklīo) EN: strenuously ; to the extreme ; to a frazzle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strenuously-
Back to top