ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop up*, -stop up-

stop up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop up (phrv.) อุดรูด้วยของแข็ง See also: อุด, ปิด, กั้น Syn. block up, bung up, seal up, stuff up
stop up (phrv.) ยกสูงไว้ See also: อยู่สูง Syn. hold up
stop up (phrv.) อยู่จนดึก See also: ไม่ยอมหลับนอน Syn. stay up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you wanna pull over at that stop up ahead? I gotta take a piss.เฮ้ย จอดข้างหน้าหน่อยได้ไหม ข้าต้องฉี่ว่ะ
Or refused to stop upon my command.หรือไม่ยอมหยุดตามที่ผมออกคำสั่ง

stop up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōng, ㄩㄥ, 壅] obstruct; stop up
[zhì, ㄓˋ, 窒] obstruct; stop up
[dǔ, ㄉㄨˇ, 堵] stop up; classifier for walls
[sāi, ㄙㄞ, 塞] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking

stop up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

stop up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
อุดจมูก[v. exp.] (ut jamūk) EN: stop up one's nose FR: se boucher le nez

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop up
Back to top