ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stir up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stir up*, -stir up-

stir up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stir up (phrv.) คนให้เข้ากัน See also: ผสมให้เข้ากัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
You come all the way to stir up my shit because you have a bad memory?You come all the way back here to stir up my shit just because you have a bad memory?
But you don't wanna stir up any bad feelings with him.แตุ่คุณไม่ต้องการ ผิดใจกับเขา
Now, don't stir up the brothers, now. Come on.อย่าราดน้ำมันลงกองไฟ ขอร้อง
You'll stir up more shit than anything.ก็คงแค่ก่อความไม่สงบ ก็เท่านั้น
It can stir up some dust.มันอาจกวนน้ำให้ขุ่นได้
But why stir up the hornet's nest?แต่จะปั่นให้ยุ่งเข้าไปอีกทำไม?
We don't stir up another shit storm to bite us in the ass.เราต้องสร้างข่าวอื่นเพื่อกลบข่าวของเรา
So why must you stir up a man like that?แล้วทำไม คุณถึงไปแหย่ คนแบบนั้นได้?
What you wanna do, is stir up the table.อะไรที่คุณต้องทำ การจัด งาน
Look, I don't want to stir up stuff with my family.ฟังนะ ฉันไม่ได้ต้องการก่อกวนครอบครัวของฉันหรอก
We both know he could lose control. This is all part of a concerted effort on the part of the right-wing fringe to stir up fear of vampires.เราต่างก็รู้ เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แน่ นี้เป็นส่วนทั้งหมดของการเห็นพ้องร่วมกันกับความพยายาม

stir up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, 惹火烧身 / 惹火燒身] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 撩] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions)
[cuān, ㄘㄨㄢ, 撺 / 攛] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, 拨弄 / 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, 挑起] stir up; incite

stir up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely
薮蛇になる;薮蛇に成る[やぶへびになる, yabuhebininaru] (exp,v5r) you'll only make work for yourself; to stir up a hornet's nest; to put one's foot in one's mouth
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P)
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to stir up; to arouse
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P)
煽る[あおる, aoru] (v5r) to fan; to agitate; to stir up; (P)
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P)
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s,vt) to stimulate; to stir up; to arouse

stir up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดชนวน[v.] (jutchanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse FR: mettre la puce à l'oreille
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; stir up ; whip FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
พาลา[v.] (phālā) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
พาล[v.] (phān) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
ปลุกปั่น[v.] (plukpan) EN: incite ; stir up ; arouse FR:
ปลุกระดม[v.] (plukradom) EN: mobilize ; rouse ; stir up ; excite FR:
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
แหย่รังแตน[v. exp.] (yaē rang tā) EN: stir up a hornet's nest FR:
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)
ยุยงส่งเสริม[v. exp.] (yuyong song) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: encourager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stir up
Back to top