ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand as*, -stand as-

stand as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand as (phrv.) เสนอ(บางคน)เป็นตัวแทนของ See also: เป็นตัวแทน, ทำแทน
stand aside (phrv.) หลบเข้าข้าง See also: แอบไปด้านข้าง, หลบไป Syn. stand apart, stand out, step aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must stand as one.เราจะต้องยืนเป็นหนึ่ง
Now, this is a building that will stand as a monument to the man whose company and vision are his greatest legacies.อาคารที่จะเปรียบเสมือนอนุสรณ์ ของชายที่ทิ้งมรดกไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่
♪ Everybody stand as she goes by ♪#ทุกคนลุกยืน เมื่อเธอเดินผ่าน#
You stand as a fucking god.- คุณได้รับการพิจารณาเป็นพระเจ้าร่วมเพศ
You stand as you always have. A good man. That does what he must.คุณมีสิ่งที่คุณได้รับ คนดีไม่สิ่งที่เขาต้อง
The Oracle's words stand as a warning.คำออราเคิลยืนเป็นคำเตือน.
You can put it up with pinewood, and it'll stand as long as you gonna be here looking at it.นายใช้ไม้สนก็พอ แล้วมันจะอยู่นานเท่าชีวิตนาย
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น
Stand aside. Coming through.ยืนอยู่ข้างๆ นี่ เดินผ่านไป
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก
I'd never misunderstand assassins.องค์ชาย ต้องมีการเข้าใจผิดแน่
I got it! Stand aside.ผมจัดการเอง หลบไปข้างๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand as
Back to top