ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak for*, -speak for-

speak for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak for (phrv.) พูดเป็นเวลา Syn. talk for
speak for (phrv.) พูดสนับสนุน
speak for (phrv.) พูดแทน See also: พูดให้กับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดแทน (v.) speak for See also: be a spokesman for, be the voice of Syn. เป็นปากเสียง
พูดแทน (v.) speak for See also: be a spokesman for, be the voice of Syn. เป็นปากเป็นเสียง, เป็นตัวแทน, เป็นผู้แทน
เป็นปากเป็นเสียง (v.) speak for See also: be a spokesman for, be the voice of Syn. เป็นปากเสียง, พูดแทน
เป็นปากเสียง (v.) speak for See also: be a spokesman for, be the voice of Syn. เป็นปากเป็นเสียง, เป็นตัวแทน, เป็นผู้แทน, พูดแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง
And whatever he asks you, allow me just to represent you and speak for you.เขาถามอะไรให้ฉันตอบเอง
He couldn't speak for ten minutes. Mother was in hysterics, and the house was in confusion.พ่อไม่พูดอะไรเลยเป็นสิบนาที แม่ก็โดนโรคเส้นประสาทเล่นงาน และบ้านก็วุ่นวายปั่นป่วน
I think I speak for us all when I thank you for your patience.ฉันคิดว่าฉันพูดสำหรับพวกเราทุกคน เมื่อฉันขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ
Our job was to select someone to speak for everybody.งานของเราคือการเลือก คนที่จะพูดให้ทุกคน
I cannot speak for the regent nor the ministers, Excellence.กระหม่อมจะกล่าวแทนท่านผู้สำเร็จราชการ หรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้ครับ ใต้เท้า
Though I must speak for all of us here,ฉันต้องพูดแทนทุกคนที่นี่
He doesn't have any power to speak for me.เขาไม่มีอำนาจมาพูดแทนผม
I speak for him in his absence.ผมขอฝากข้อความไว้แล้วกันนะครับ
Let the beauty speak for itself.ตรงนี้คือที่อยู่ของสัตว์เล็กๆ
And I think I speak for everyone aboard this ship.และผมว่าผมจะบอกทุกคนบนเรือ
You're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason.ห้ามขัดจังหวะ ห้ามพูดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

speak for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)

speak for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
เป็นปากเป็นเสียง[v. exp.] (pen pāk pen) EN: be a spokesman (for) ; speak for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak for
Back to top