ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shut up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shut up*, -shut up-

shut up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shut up (phrv.) ปิดให้แน่น
shut upon (phrv.) ปิดทับ See also: ปิดบน Syn. close on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามพูด (v.) shut up See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied
เย็บปาก (v.) shut up See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied Syn. ห้ามพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you just shut up and kiss me, okay?คุณจะเพียงแค่ปิดขึ้นและจูบฉันโอเค?
Oh, will you shut up about the damn Swiss?นายหยุดพล่ามถึงไอ้สวิสได้ยัง?
Out! Just shut up and get out.ออกไป ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ออกไป
If you wanna be one of us, just shut up and watch.ถ้าอยากเป็นพวกเราก็เงียบแล้วดูเฉยๆ
That old man has super bad breath. He should shut up and just smile.ตาแก่นั่นหายใจแรง/ไม่ต้องพูดแล้ว ยิ้มอย่างเดียวพอ
Just shut up and move over.หุบปาก แล้วก็เขยิบตูดเข้าไป.
Just shut up and go later, I'll give you the money.เงียบซะและไปได้แล้ว เดี๋ยวฉันจ่ายเงินเธอแน่
Would you shut up and wash some dishes, rookie!จะหุบปากได้รึยัง / แล้วไปล้างจานได้แล้ว เด็กไหม่!
Oh, shut up and peel the garlic.โอ้ย! หุบปากได้แล้ว ปลอกกระเทียมไป
I don't think it's your luck. It's that Makino Tsukushi girl that's bothering you. Shut up and play.เธอไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
So shut up everyone please.นี่ ช่วยหุบปากกันเสียทีได้โปรด...
You shut up about Alma, this ain't her fault.อย่าพูดถึงอัลม่าอีกนะ มันไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อย

shut up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, 住口] shut up; shut your mouth; stop talking
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, 少啰唆 / 少囉唆] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break!
闭上嘴巴[bì shang zuǐ bā, ㄅㄧˋ ㄕㄤ˙ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, 闭上嘴巴 / 閉上嘴巴] Shut up!
闭嘴[bì zuǐ, ㄅㄧˋ ㄗㄨㄟˇ, 闭嘴 / 閉嘴] Shut up!; same as 閉上嘴巴|闭上嘴巴

shut up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit
口を噤む[くちをつぐむ, kuchiwotsugumu] (v5m,exp) to hold one's tongue; to shut up
家を畳む[いえをたたむ, iewotatamu] (exp,v5m) to shut up one's house
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away)
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!"
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison

shut up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
หยุดพูดเสียที[v. exp.] (yut phūt sī) EN: shut up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shut up
Back to top