ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shortened-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shortened, *shortened*,

-shortened- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence

-shortened- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form

-shortened- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดมาจาก[X] (tat mā jāk) EN: shortened from FR: contraction de [f]
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่อมาจาก[adj.] (yø mā jāk) EN: shortened from FR:

-shortened- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzform {f}short form; shortened form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shortened-
Back to top