ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sheltered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sheltered, *sheltered*,

-sheltered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing
箱入り娘;箱入娘[はこいりむすめ, hakoirimusume] (n) girl who has led a sheltered life; pet daughter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sheltered-
Back to top