ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shake off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shake off*, -shake off-

shake off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shake off (phrv.) เขย่าออก Syn. cast off, chuck off, fling off
shake off (phrv.) หนีรอดจาก (การไล่ล่า) Syn. chuck off, fling off, throw off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลัด (v.) shake off See also: throw off, fling, toss away Ops. เกาะ
สะบัด (v.) shake off See also: fling, get away from Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
เหวี่ยง (v.) shake off See also: fling, get away from Syn. สลัด, เขวี้ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have people do that on purpose just to shake off a bad question.เรามีคนทำกับวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสลัดคำถามที่ไม่ดี
He was waiting for me in front of the office, so I was trying to shake off him.เขาจะคอยฉันอยู่ที่หน้าออฟฟิส ฉันก็เลยพยายามจะหนีเขา
That you try to shake off before anybody can see it.แต่คุณสลัดมันออก ก่อนที่จะมีใครมองเห็นมัน
Something is wrong, shake off these motorbikes with full speed.ต้องมีเรื่องผิดปกติ, สลัดพวกมันทิ้งด้วยความเร็วเต็มที่.
And I know we were laying low, trying to shake off this ATF stink.และฉันรู้ว่าพวกเราพยายามต่อสู้ พยายามที่จะ หนีให้รอดพ้นจากรัฐบาลกลางระยำ
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย
Oh, are you sure you don't wanna come by Hollis' with me and shake off the adrenaline?แน่ใจเหรอว่าไม่อยากไปบ้าน ฮอลลิสกับผมแล้ว... ...ไปดื่มกระตุ้นอะดรีนาลีนสักหน่อย
I don't have to. I can shake off and air dry.ไม่ต้องหรอก ฉันสะบัดเอาแล้วใช้ลมเป่าเอาก็ได้
Will you marry me? ♪ And so we shake off the day ♪ ♪ and then we came here to play ♪ใช่เลยล่ะ โอกาสของฉันที่เหลือกับเกรย์สัน หายไปหมดแล้ว
Use this time to shake off those first day inhibitions, and I'll be right back.แก้ความเคอะเขินของเพื่อนใหม่วันแรกนะ เดี๋ยวผมกลับมา
You know it's not something you can just shake off.นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ คุณจะแค่สลัดทิ้งไปด้วย
A day and a night under those conditions were not so easy to shake off.เกาะเวลิงของเงื่อนไขเหล่านั้น ก็ไม่ง่ายที่จะสลัด

shake off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
払い落とす[はらいおとす, haraiotosu] (v5s) to brush off; to shake off
振り払う;振払う[ふりはらう, furiharau] (v5u,vt) to shake off
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r,vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P)
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s,vt) to shake off; to throw off
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)

shake off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter

shake off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shake off
Back to top