ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set to*, -set to-

set to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set to (phrv.) เริ่มทำงานหนัก Syn. fall to
set to (phrv.) วางติดกับ See also: แตะ (บางสิ่ง) ด้วย Syn. place to, put to, touch to
set to rights (vt.) แก้ไข See also: ทำให้ถูกต้อง Syn. correct, rectify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right now, this watch is set to go off every four hours... to remind you to take the Expectane.นี่เป็นนาฬิกาที่จะเตือนทุกสี่ชั่วโมง เพื่อที่นายจะได้ทานยาเอ็กซ์เพกเทน
So, the daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.. ดังนั้น บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...จึงต้องวิวาห์กับบุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู
The daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...ต้องวิวาห์กับ... ...บุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู
Sure. Okay, Mir-2, we're landing right over the Grand Staircase. You guys set to launch?เมียร์ทู เราจะลงตรงบันไดใหญ่ พร้อมมั้ย
Please note that the television channel needs to be set to one of the Chinese...Please note the television channel needs to be set to one of the Chinese... .
I think we're set to go. That's all I wanna know.ผมคิดว่าเราต้องแยกกันแล้ว นั่นคือสิ่งที่ผมรู้
She's set to go. Come on, straight to the back, guys.เธอพร้อมไปแล้ว ตรงไปด้านหลังเลย
I was all set to tell her and then you called, and then I feel guilty about telling you that I'm still in Greece.ผมเตรียมจะพูดกับเธออยู่แล้ว แต่คุณโทรมาซะก่อน ผมก็เลยรู้สึกผิดที่รับปากคุณไว้ เมื่อตอนยังอยู่ที่กรีซ
When is she set to leave?แล้วเธอจะไปเมื่อไหร่?
So this was earlier, getting set to trade.ทีแรกก็คงตั้งใจจะมา ซื้อขายแลกเปลี่ยน
Here Charlie's got one all trussed up and all set to drain him.... ...and the beef comes to.วันหนึ่งชาร์ลีก็จับวัวตัวหนึ่งมามัด เตรียมจะเชือด
Okay, you're all set to go nowhere.เอาล่ะ ตอนนี้เธอก็ไปไหนไม่ได้แล้ว

set to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder

set to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork
噛み合わせる;噛合わせる;噛み合せる[かみあわせる, kamiawaseru] (v1) (1) to clench (teeth); to engage (gears); (2) to set to fighting
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc.
レプリカセットトポロジ[, repurikasettotoporoji] (n) {comp} replica set topology

set to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
ทอพอโลยีเซตของจุด[n. exp.] (thøphølōyī ) EN: point set topology FR:

set to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set to
Back to top