ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seek for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seek for*, -seek for-

seek for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seek for (phrv.) แสวงหา (คำเก่า) See also: ค้นหา Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวนขวาย (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, เสาะหา, แสวงหา
ขวายขวน (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, ขวนขวาย, เสาะหา, แสวงหา
แสวงหา (v.) seek for See also: search for, look for Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore, no reason to seek forgiveness.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้อภัย
Seek forgiveness.ร้องขอการให้อภัยจากพระเจ้า

seek for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尋ね求める[たずねもとめる, tazunemotomeru] (v1) to seek for
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for

seek for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขวายขวน[v.] (khwāikhūan) EN: search for ; seek for FR:
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seek for
Back to top