ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

screw up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *screw up*, -screw up-

screw up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
screw up (phrv.) ยึดติดด้วยสกรู
screw up (phrv.) ขยำ
screw up (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง, สูญเสีย Syn. mess up
screw up (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ
screw up (phrv.) ทำให้วิตก See also: ทำให้กังวล, ทำให้ประสาทเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
You know, I watched you very closely. You didn't screw up once.แม่จับตาดูหนูตลอดเลยนะ หนูเต้นไม่พลาดซักท่าเลยจ้ะ
That'd screw up even a good little boy like him.มันทำลายแม้กระทั่งเด็กดีๆอย่างเขา
Most 16, 17-year-old kids, they make a bad choice, something gets broken, they screw up in class, hurt somebody's feelings, show up at the prom drunk, they get sent to the principal's office,เด็กอายุ 16-17 ส่วนใหญ่เลือกเดินทางผิด ทำลายสิ่งของ โดดเรียน
I mean, you screw up every relationship you've ever been in.มีแฟนกี่คนคุณก็หาเรื่องเลิกหมด
If you try to escape, you'll screw up our release.ถ้าพยายามหนี จะพลอยให้เราไม่ได้รับการปล่อยตัว
You screw up our lives, and the best you can do is,คุณทำลายชีวิตของเรา แล้วคุณทำได้แค่
I've always been afraid I'd screw up our lives so badly we'd need a backup plan.เพราะ ผมกลัวว่าซักวันผมจะทำชีวิตเราพัง ผมเลยเตรียมแผนสองไว้แล้ว
Makes perfect sense. Let's completely screw up your house so you never wanna spend another night in it.ไปดีมีสุข กลับไปอยู่บ้านเก่านายโดยถาวร
I didn't screw up the echo.ผมไม่ได้ทำเครื่องเอ็กโค่พัง
I assume she's already said no to that idea, or there'd be no need to screw up your courage before saying it.ฉันเดาว่าเธอคงบอกว่า"ไม่" สำหรับเรื่องนั้น หรือไม่มีความจำเป็นที่จะทำลาย ความกล้าของคุณ ก่อนที่จะพูดมัน
If these drugs are real, it could screw up her liver.ถ้ายานี้เป็นของจริง มันจะทำลายตับเธอ

screw up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart
奮う[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P)
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
締め上げる;絞め上げる[しめあげる, shimeageru] (v1,vt) (1) to screw up; to put the screws on (a person); (2) to constrict (someone, something)

screw up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes FR: cligner de l'oeil
เสียหาย[v.] (sīahāi) EN: ruin ; screw up (vulg.) FR: bousiller (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า screw up
Back to top