ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ropery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ropery*, -ropery-

ropery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ropery (n.) โรงทำเชือก
English-Thai: HOPE Dictionary
ropery(โร'เพอรี) n. โรงงานทำเชือก,การโกง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ropery
Back to top