ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rocky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rocky*, -rocky-

rocky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rocky (adj.) เต็มไปด้วยหิน See also: ซึ่งมีหินมาก Syn. stony, flinty, solid, rockbound
rocky mountain goat (n.) สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ
Rocky Mountains (n.) เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)
English-Thai: Nontri Dictionary
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูธร (n.) rocky mountain See also: mountain Syn. เขาหิน, ภูเขา
ภูผา (n.) rocky mountain See also: mountain Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร
เขาหิน (n.) rocky mountain See also: mountain Syn. ภูเขา, ภูธร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่
You may have a couple of rocky days, but I don't want to risk any complications.นายอาจจะรู้สึกแย่วันสองวัน แต่ฉันไม่อยากให้นายต้องมาเสี่ยง
Half-black, half-Samoan. Used to call him "Tony Rocky Horror."ครึ่งสีดำครึ่งซามัว ที่ใช้ในการเรียกเขาว่า "โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ".
You heard Marsellus... threw Tony Rocky Horror out of a fourth- story window for giving me a foot massage?คุณได้ยิน Marsellus ... โยนโทนี่ร็อคกี้สยองขวัญออกมาจากหน้าต่างชั้นที่สี่ที่ให้ฉันนวดเท้าหรือไม่
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
Plus I got your favorite rocky road for desert.แล้วก็ไอติม ร๊อคกี้โรด เป็นของหวาน
That sort of stuff, is it, sort of rocky Lizzy stuff or...?แนวของคุณ ใช่แนวร๊อค Lizzy หรือ... ?
Where did you learn to tie people up, a Rocky and Bullwinkle cartoon?นายไปเรียนมัดเชือกจากไหนมา
I can take you to the hospital, or I can get you some Rocky Road?จะให้พ่อพาโรงพยาบาลก็ได้นะ ซื้อร๊อกกี้ โร๊ดให้จ๊ะ?
Uh, Dad, can you get me some Rocky Road?เอ่อ. พ่อคะ, พ่อไปซื้อ ไอศครีมร๊อกกี้ โรดให้หนูหน่อยได้มั้ย?

rocky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
[qū, ㄑㄩ, 岨] rocky hill
[zú, ㄗㄨˊ, 崒] rocky peaks; lofty and dangerous
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, 洛基山] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, 洛矶山 / 洛磯山] Rocky Mountains
[qū, ㄑㄩ, 砠] rocky hill
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, 落基山] Rocky mountains in west US and Canada
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, 蛇岛 / 蛇島] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering
[wéi, ㄨㄟˊ, 嵬] rocky
[lè, ㄌㄜˋ, 砳] rocky
[wěi, ㄨㄟˇ, 磈] rocky; stony

rocky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters
露頭[ろとう, rotou] (n) rocky outcrop
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P)
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification

rocky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาดหิน[n. exp.] (hāt hin) EN: rocky shore FR: plage de galets [f]
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain FR: falaise [f] ; rocher [m]
ภูผา[n.] (phūphā) EN: rocky mountain FR:
ระบบนิเวศหาดหิน[n. exp.] (rabop niwēt) EN: rocky shore ecosystem FR:
เสลบรรพต[n.] (sēlabanphot) EN: rocky hill FR:
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (Theūakkhao ) EN: Rocky Mountains FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

rocky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
felsig {adj} | felsiger | am felsigstenrocky | rockier | rockiest
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger | am wackeligstenrocky [coll.] | rockier | rockiest
Rocky Mountains {pl}Rocky Mountains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rocky
Back to top