ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

robin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *robin*, -robin-

robin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robin (n.) นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง Syn. robin redbreast
Robin Hood (n.) โรบินฮู้ด (วีรบุรุษในนิทานยุคศตวรรษที่12)
robin redbreast (n.) นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง
robing room (n.) ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ Syn. church room, sacristry
English-Thai: HOPE Dictionary
robin(รอบ'บิน) n. นกเล็กจำพวกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
robin(n) นกชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we were kids, your dad was making a movie about Robin Hood or something.uh... your dad was making a movie about Robin Hood...
To ask a lot of stupid guestions about Robin Hood?To ask a lot of stupid questions about Robin Hood?
And in this part of the story, Robin Hood has just married Maid Marian... and they have to kiss and stuff like grownups do.' Robin Hood has just married Maid Marian. like grown-ups do.
And Robin fits into that, how?แล้วโรบินยอมรับได้หรอ ยังไงล่ะ
And give a hand to our first performer, Miss Robin Childers.ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงคนแรก คุณโรบิน ชิล์เดอร์
For Metro News 1, I'm Robin Trubotsky.สำนักงานข่าวเมโทร 1 ฉันโรบิน ทรูโบทสกี้รายงานค่ะ
So, Gatsby, what are you gonna do when Robin shows up?แล้วนายจะทำยังไงตอนโรบินมาถึง
So, Robin strolls over, and I casually give her one of these: "Hey, what's up?"และแล้วโรบินก็เดินเข้ามาหา ฉันก็ทักเธอแบบ"สบายๆ" เฮ้ ไงพวก
Great. What am I going to do when Robin shows up?เยี่ยม ทีนี้พอโรบินมาฉันจะทำไงดีวะ
But Robin ain't one of them.แต่โรบินไม่ใ่ช่ผู้หญิงพวกนั้น
Back at the bar, girls' night out wasn't going as Robin had hoped.กลับมาที่บาร์ วันของสาวๆไม่ได้เป็นอย่างที่โรบินคิดไว้
We must support Robin Hood.เราต้องสนับสนุนโรบิน ฮู้ด

robin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
罗宾汉[Luó bīn hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄏㄢˋ, 罗宾汉 / 羅賓漢] Robin Hood (English 12th century folk hero)
洋槐[yáng huái, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 洋槐] black locust tree (Robinia pseudoacacia)
知更鸟[zhī gēng niǎo, ㄓ ㄍㄥ ㄋㄧㄠˇ, 知更鸟 / 知更鳥] redbreast; robin
罗宾逊[Luó bīn xùn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄩㄣˋ, 罗宾逊 / 羅賓遜] Robinson (name)
毛洋槐[máo yáng huái, ㄇㄠˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 毛洋槐] rose acacia (Robinia hispida, a false acacia)
循环赛[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, 循环赛 / 循環賽] round-robin tournament

robin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤髭;赤鬚[あかひげ, akahige] (n) (1) (uk) red beard; person with a red beard; (2) (derog) Westerner; (3) (uk) Ryukyu robin (Erithacus komadori)
魴鮄;竹麦魚[ほうぼう;ホウボウ, houbou ; houbou] (n) (uk) red gurnard (Chelidonichthys spinosus); gurnet; sea robin
オキシヘモグロビン[, okishihemogurobin] (n) oxyhemoglobin
プロビンス[, purobinsu] (n) province
ヘモグロビン[, hemogurobin] (n) hemoglobin; haemoglobin; (P)
ラウンドロビンアルゴリズム[, raundorobin'arugorizumu] (n) {comp} round-robin algorithm
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass
贋アカシア[にせアカシア;ニセアカシア, nise akashia ; niseakashia] (n) (See 針槐) black locust; robinia pseudoacacia
針槐[はりえんじゅ;ハリエンジュ, harienju ; harienju] (n) (See 贋アカシア) black locust; robinia pseudoacacia

robin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกเขนน้ำเงิน[n. exp.] (nok khēn nā) EN: Blue-fronted Robin FR: Notodèle à front bleu ; Traquet à front bleu [m]
นกเขนน้อย[n. exp.] (nok khēn nø) EN: robin FR: rossignol [m]
นกเขนน้อยหางแดง[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Rufous-tailed Robin ; Pseudorobin ; Red-tailed Robin ; Swinhoe's Red-tailed Robin ; Swinhoe's Robin ; Swinhoe's Pseudorobin ; Swinhoe's Nightingale ; Whistling Nightingale FR: Rossignol siffleur [m] ; Rossignol à queue rousse [m] ; Rougegorge siffleur [m]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]
นกเขนน้อยอกดำ[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Blackthroat ; Black-throated Robin ; Black-throated Blue Robin FR: Rossignol à gorge noire [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Japanese Robin ; komadori FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Siberian Blue Robin FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Golden Bush Robin ; Golden Bush-robin FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]
นกเขนสีฟ้าหางขาว[n. exp.] (nok khēn sī) EN: White-tailed Robin FR: Notodèle à queue blanche ; Traquet à tête blanche [m]
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน[TM] (Hāngsapphas) EN: Robinson Department Store FR: Robinson Department Store
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: turn on the tap ; turn the faucet on (Am.) FR: ouvrir le robinet
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock ; stopcock FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำ[n. exp.] (kǿk nām) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำร้อน[n. exp.] (kǿk nām røn) EN: hot water tap ; hot water faucet (Am.) FR: robinet d'eau chaude [m]
ก๊อกน้ำเย็น[n. exp.] (kǿk nām yen) EN: cold water tap ; cold water faucet (Am.) FR: robinet d'eau froide [m]
น้ำก๊อก[n. exp.] (nām kǿk) EN: running water FR: eau du robinet [f] ; eau courante [f]
น้ำประปา[n.] (nāmprapā ) EN: tap water ; running water FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]
เปิดก๊อกน้ำ[v. exp.] (poēt kǿk nā) EN: open the tap FR: ouvrir le robinet
เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้[v. exp.] (poēt kǿk nā) EN: leave the tap running FR: laisser le robinet ouvert
เปิดน้ำ[v. exp.] (poēt nām) EN: FR: ouvrir l'eau ; ouvrir le robinet
โรบินสัน[TM] (Rōbinsan) EN: Robinson FR: Robinson
ถามซอกแซก[v. exp.] (thām søksaē) EN: be nosey ; ask probing questions FR:

robin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius)
Cabanisdrossel {f} [ornith.]Mountain Robin
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin
Spottrötel {m} [ornith.]Chorister Robin Chat
Diademschmätzer {m} [ornith.]Sunda Blue Robin
Flammenbrustschnäpper {m} [ornith.]Flame Robin
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin
Schwarzkopfschnäpper {m} [ornith.]Hooded Robin
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin
Dajaldrossel {f} [ornith.]Magpie Robin
Malleescheindrossel {f} [ornith.]Southern Scrub Robin
Mangroveschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Robin
Natalheckensänger {m} [ornith.]Brown Scrub Robin
Natalrötel {m} [ornith.]Red-capped Robin Chat
Langbeinschnäpper {m} [ornith.]New Zealand Robin
Rosenbrustschnäpper {m} [ornith.]Pink Robin
Ringversuch {m}round robin test
Scharlachschnäpper {m} [ornith.]Scarlet Robin
Rostbrustbraunelle {f} [ornith.]Robin Accentor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า robin
Back to top