ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

road runner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *road runner*, -road runner-

road runner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
road runner (n.) นกชนิดหนึ่ง Syn. roadrunner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't do the Road Runner to a coyote!อย่าทำ Road Runner ให้เป็นหมาป่าในอเมริกาได้มั้ย?
He was chasing the Road Runner. - Wile E. Coyote.- วิ่งไล่โร้ดรันเนอร์อะ
It's a radiant magnetic event with a rapid rate of entropy, and it is harder to catch than a road runner.ที่มีอัตราเปลี่ยนของเอนโทรปีอย่างรวดเร็ว ซึ่งมันยากกว่าการไล่จับเจ้าโรดรันเนอร์ซะอีก
I know it's like the Road Runner.ฉันรู้ว่ามันเหมือน Road Runner
Why would you do the Road Runner?ทำไมเธอต้องทำเหมือน Road Runner ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า road runner
Back to top