ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ricepaper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ricepaper*, -ricepaper-

ricepaper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ricepaper (n.) กระดาษบางทำจากใยต้นข้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ricepaper
Back to top