ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rhythmically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rhythmically, *rhythmically*,

-rhythmically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing

-rhythmically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically FR:
เยิบ[adv.] (yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:
เยิบ ๆ = เยิบๆ[adv.] (yoēp-yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rhythmically-
Back to top