ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rhino

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rhino*, -rhino-

rhino ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhino (n.) คำย่อของ rhinoceros
rhinoceros (n.) แรด
English-Thai: HOPE Dictionary
rhino(ไร'โน) n. แรด
rhinorrheaน้ำมูกไหล
English-Thai: Nontri Dictionary
rhinoceros(n) แรด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rhinodynia; rhinalgiaอาการปวดจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinorrhea; rhinorrhoea๑. น้ำมูกไหล๒. น้ำไหลออกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhino (Computer file)ริโน (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Rhinocerosesแรด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรด (n.) rhinoceros See also: rhino
rhino (n.) คำย่อของ rhinoceros
กระซู่ (n.) Sumatran rhinoceros See also: Asian doubled-horned rhinoceros
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mother rhino is giving birth!แม่แรดกำลังจะคลอดลูก
I think I hear a rhino out here.ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงแรดข้างนอกนั่น
The rhino will get you. The rhino will get you.แรดจะมาจับแก แรดจะมาจับแก
The lying Rhino truly existed-- and he was a liar.แรดจอมโกหก มีอยู่จริง มันชอบโกหกเป็นประจำ
The first lying Rhino storyเรื่องแรกของแรดจอมโกหก
The Rhino was working as a street hustler.เจ้าแรดทำงานเป็นคนขุดถนน
The Rhino finally found something he was good at:แล้วเจ้าแรดก็พบว่า มันถนัดเรื่องอะไร
So the Rhino wants to warn everybody.เจ้าแรดต้องการ ที่จะไปเตือนชาวบ้าน
Who you gonna believe, Rhino or weiner dog?เธอคิดว่าจะเชื่อใครล่ะ หมาบ้าอย่างเรา หรือ เจ้าแรด
# Jeff left Liz and Dianne Wiest # # and kissed Gretchen on the street. # # and the flower grows sometimes from Rhino shit. # # and the lesson learned is what you make of it. ## wife and husband reconciled. # # Jeff left Liz and Dianne Wiest #
We only heard about Master Rhino a few days ago,เราได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์แรด เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
Also, Rhino Levine, Ninotchka Alexandrovich and Toni Soprano.แล้วก็ ไรโน เลวีน นิโนชก้า อเล็กซานดร้าวิช และโทนี่ โซปราโน

rhino ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
[sì, ㄙˋ, 兕] rhinoceros indicus
[xī, ㄒㄧ, 犀] rhinoceros
犀牛[xī niú, ㄒㄧ ㄋㄧㄡˊ, 犀牛] rhinoceros
鼻病毒[bí bìng dú, ㄅㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 鼻病毒] rhinovirus (common cold virus)

rhino ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae)
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic)
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)
ジャワ犀[ジャワさい;ジャワサイ, jawa sai ; jawasai] (n) Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus)
スマトラ犀[スマトラさい;スマトラサイ, sumatora sai ; sumatorasai] (n) Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis)
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia)
テングギンザメ[, tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle)
極楽鯊[ごくらくはぜ;ゴクラクハゼ, gokurakuhaze ; gokurakuhaze] (n) (uk) barcheek goby (Rhinogobius giurinus)
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
甲虫;兜虫;カブト虫[かぶとむし(甲虫;兜虫);カブトむし(カブト虫);カブトムシ, kabutomushi ( kouchuu ; kabuto mushi ); kabuto mushi ( kabuto mushi ); kabutomushi] (n) (uk) rhinoceros beetle (esp. the Japanese rhinoceros beetle, Trypoxylus dichotomus)
耳鼻科学[じびかがく, jibikagaku] (n) otolaryngology; otorhinology
黒犀[くろさい;クロサイ, kurosai ; kurosai] (n) (uk) black rhinoceros (Diceros bicornis)
鼻瘤[びりゅう, biryuu] (n) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)

rhino ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะม่วงแรด[n. exp.] (mamūang raē) EN: Rhino mango FR:
แรด[n.] (raēt) EN: rhinoceros ; rhino FR: rhinocéros [m]
ชนหิน[n.] (chonhin) EN: Rhinoplax vigil FR: Rhinoplax vigil
ด้วงกว่าง[n.] (dūang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ด้วงกว่างห้าเขา[n. exp.] (dūang kwāng) EN: five horned dung beetle ; Five-Horned Rhinoceros Beetle FR:
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (dūang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ด้วงแรดมะพร้าว[n. exp.] (dūang raēt ) EN: Coconut rhinoceros beetle ; Indian rhinoceros beetle ; Asian rhinoceros beetle FR:
กระซู่[n.] (krasū) EN: Sumatran Rhinoceros ; Dicerorhinus sumatrensis FR: Dicerorhinus sumatrensis
กว่าง[n.] (kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle ; Dynastinae FR: Dynastinae
กว่างชน[n. exp.] (kwāng chon) EN: Siamese rhinoceros beetle ; Fighting beetle FR:
กว่างญี่ปุ่น[n. exp.] (kwāng Yīpun) EN: Japanese rhinoceros beetle ; Japanese horned beetle ; Korean horned beetle FR:
แมงคาม [n.] (maēng khām) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
แมงกว่าง[n. exp.] (maēng kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
แมลงคาม [n.] (malaēng khā) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
แมลงแกลบยักษ์[n. exp.] (malaēng kla) EN: Giant burrowing cockroach ; rhinoceros cockroach FR:
แมลงกว่าง[n.] (malaēng kwā) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
แมลงปอเข็มประกายธาร[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Rhinocypha FR: Rhinocypha
เงือกหัวแรด[n. exp.] (ngeūak hūa ) EN: Buceros rhinoceros FR: Buceros rhinoceros
นอ[n.] (nø) EN: horn of a rhinoceros FR: corne de rhinocéros [f]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap mal) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap mal) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap mal) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกเงือกหัวแรด[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Rhinoceros Hornbill ; Buceros rhinoceros FR: Calao rhinocéros [m] ; Buceros rhinoceros
นอแรด[n. exp.] (nø raēt) EN: rhinoceros horn FR: corne de rhinocéros [f]
แผนกหูคอจมูก[n.] (phanaēk hū ) EN: ENT specialist FR: ORL [f] ; o.r.l. [f] ; oto-rhino-laryngologie [f]
แรดชวา [n. exp.] (raēt Chawā) EN: Javan Rhinoceros FR:
แรดดำ[n. exp.] (raēt dam) EN: Black Rhinoceros ; Hook-lipped Rhinoceros ; Diceros bicornis FR:
แรดสองนอ[n. exp.] (raēt søng n) EN: Sumatran Rhinoceros FR:
แรดสุมาตรา[n. exp.] (raēt Sumātt) EN: Sumatran Rhinoceros FR:
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklār) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)

rhino ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Rhinopharyngitis {f}; Entzündung des Nasenrachens [med.]rhinopharyngitis
Rhinorrhoe {f}; heftige Nasenschleimabsonderung [med.]rhinorrhoea
Rhinozeroshornvogel {m} [ornith.]Rhinoceros Hornbill
Rhinozeros {n} [zool.]rhinoceros
Nashornalk {m} [ornith.]Rhinoceros Auklet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rhino
Back to top