ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reunion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reunion*, -reunion-

reunion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reunion (n.) การกลับมารวมกันใหม่ Syn. get-together
reunion (n.) การชุมนุมกัน Syn. social gathering
English-Thai: HOPE Dictionary
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
English-Thai: Nontri Dictionary
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd been celebrating our reunion with a touch of rice wine, as I recall.{\cHFFFFFF}เราต้องการรับการเฉลิมฉลองการชุมนุมของเรา ด้วยการสัมผัสของไวน์ข้าวที่ผมจำได้
It says, uh, class of '72 is having a reunion in six months.อีก 6 เดือนห้อง 72 จะมีงานเลี้ยงรุ่นใช่ไหม
Like when I was at the 25 year class reunion last spring.เหมือนตอนที่\ ครบรอบ 25 ปีศิษย์เก่า ตอนฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว
This Reunion or whatever, are you serious?รวมร่างหรืออะไรบ้าบอคอแตกนั่น แกจะบ้าเหรอ?
Don't worry, I've made sure our reunion won't be disturbed by any pesky late-night phone calls, commander.ไม่ต้องห่วง, ผมมั่นใจว่า... งานคืนสู้เหย้าของเราจะไม่ถูกรบกวน โดย... ...โทรศัพท์ที่น่ารำคาญ, ท่านผู้การ.
You guys having a reunion or something ?พวกนายมารวมตัวกันอีกครั้งหรือทำอย่างอื่น?
They all comin' around here for a big family reunion at the Ku Klux Ranch.แล้วพวกมันทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่ ที่ไร่ Ku Klux (Double K)
Got my own family reunion to attend.มีครอบครัวที่ต้องไปหา
I just returned after my class reunion party today.แขนกับขาแม่ เป็นยังไงบ้าง ?
Yes, but why did that Ahjumma from the class reunion wants Mom to find it for her?นี่แม่พูดถึงแหวนใช่ไหม ?
In my father's days, such reunion when I have been possible.พ่อผมเป็นคนก่อตั้งตะกูลผมต้องสานต่อให้ได้
Chris stuck by me, booked me an '80s reunion night on Long lsland.Chris ก็มาวนเวียนอยู่กับฉัน จองตัวฉัน 80 คืนกับการพยายามกลับมาที่เกาะ ลองไอ แลนด์

reunion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 悲欢离合 / 悲歡離合] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life
团年[tuán nián, ㄊㄨㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 团年 / 團年] Spring festival family reunion

reunion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス会[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion
懇親会[こんしんかい, konshinkai] (n) friendly reunion; get-together

reunion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องอบรม[n. exp.] (hǿng oprom) EN: FR: salle de cours [f] ; salle de réunion [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f] ; amphithéâtre [m]
การชุมชนกัน[n.] (kān chumcho) EN: reunion FR:
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum) EN: international conference FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมระดับรัฐมนตรี[n. exp.] (kān prachum) EN: ministerial meeting FR: réunion ministérielle [f]
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum) EN: public meeting FR: réunion publique [f]
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum) EN: private meeting FR: réunion privée [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: official meeting FR: réunion officielle [f]
การประชุมเตรียมการ[n. exp.] (kān prachum) EN: preparatory meeting FR: réunion préparatoire [f]
การประชุมวิชาการ[n. exp.] (kān prachum) EN: FR: réunion académique [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
การรวมญาติ[n. exp.] (kān rūam yā) EN: FR: réunion de famille [f]
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khao ruam k) EN: take part in negotiations FR: prendre part à une réunion de négociation ; prendre part aux négociations
คืนสู่เหย้า[X] (kheūn sū ya) EN: reunion FR:
งานชุมชนญาติ[n. exp.] (ngān chumch) EN: family reunion FR: réunion de famille [f]
งานคืนสู่เหย้า[n. exp.] (ngān kheūn ) EN: reunion FR:
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
ปิดการประชุม[v. exp.] (pit kān pra) EN: close a meeting FR: clôturer une réunion ; clore une réunion
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
เรอูนียง[n. prop.] (Rē-ūnīyong) EN: Réunion FR: La Réunion
เรียกประชุมด่วน[v. exp.] (rīek prachu) EN: FR: appeler à une réunion d'urgence
สมัช[n.] (samat) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชา[n.] (samatchā) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สโมธาน[n.] (samōthān) EN: meeting FR: réunion [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of assembly FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
ที่ประชุมใหญ่[n. exp.] (thī prachum) EN: plenary session ; general meeting FR: assemblée plénière [f] ; réunion plénière [f] ; séance plénière [f]
โต๊ะประชุม[n. exp.] (to prachum) EN: conference table FR: table de réunion [f] ; table de conférence [f]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
เข้าประชุม[v. exp.] (khao prachu) EN: attend a meeting FR: participer à une réunion
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khao ruam p) EN: take part in a meeting ; take part in a conference FR: participer à une réunion

reunion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klassentreffen {n}class reunion
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird
Reunionbülbül {m} [ornith.]Reunion Bulbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reunion
Back to top