ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retrieval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retrieval*, -retrieval-

retrieval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrieval (n.) การกู้คืนมา See also: การเอากลับมา Syn. regaining, restoration
English-Thai: HOPE Dictionary
retrieval(รีทรี'เวิล) n. การเอากลับคืนมา,การทำให้คืนสู่สภาพเดิม,การแก้ไข,การซ่อมแซม,การช่วยชีวิต,การกอบกู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retrievalการค้นคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Fulton Greenwall, and I'm here to employ your services in the retrieval of a lost animal.ผมชื่อฟูลตัน กรีนวอล ผมมานี่เพื่อเสนองานให้คุณ... ...ในการตามหาสัตว์ที่สูญหาย
By the way, his testicle retrieval operation went quite well, in case you're interested.อ้ะ จริงสิ การผ่าตัดเป้าของเค้า ไปได้ด้วยดีนะ ถ้าเธอสนใจนะ
KRANTZ: Your mission is the safe retrieval of Scylla.ภารกิจของคุณคือนำซิลล่ากลับมาอย่างปลอดภัย
Our deal is contingent upon the retrieval of Scylla.ข้อตกลงขึ้นอยู่กับการเอาซิลล่ากลับมา
Oh, Dr. Brennan already requested that you suit up to supervise the FBI techs' retrieval of the remains at the train tracks.โอ ดร.แบรนเนนอยากให้คุณ ทำเรื่องที่คุณถนัดอยู่แล้ว ไปตรวจดูทีมเจ้าหน้าที่ FBI เก็บกู้ซากที่เหลือ ที่ทางรถไฟ
Why? Today, it's a Chinese food retrieval robot.วันนี้ มันคือหุ่นยนต์แกะอาหารจีน
Let me see if I can find 'em using the retrieval software.ดูนะ ฉันสามารถค้นหามัน โดยใช้ซอฟต์แวร์กู้ข้อมูล
This one of your retrieval jobs, eliot?นี่เป็นงานกู้คืนอีกชิ้นของนายใช่มั้ย อีเลียต
It seems that, uh, Brady has made the retrieval of that third marble his main goal.ดูเหมือนว่า เบรดี้ต้องการจะเอาลูกแก้วเม็ดที่สามคืนมา
Thought I'd just pop 'round to celebrate Dean's successful retrieval of the vampire hunter.ฉันแค่จะแวะมา เพื่อฉลองความสำเร็จของดีนในการช่วยชีวิต ของนักล่าแวมไพร์
Approaching your position. Standby for retrieval.ใกล้ถึงตำแหน่งของท่านแล้ว เตรียมพร้อมทำการกู้ยาน
We should begin the process of retrieval.มาเริ่มงานกันเลยเถอะ

retrieval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检索[jiǎn suǒ, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 检索 / 檢索] retrieval; retrieve; research

retrieval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
検索[けんさく, kensaku] (n,vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P)
連想検索[れんそうけんさく, rensoukensaku] (n) {comp} associative retrieval
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
想起[そうき, souki] (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内容検索[ないようさくいん, naiyousakuin] content retrieval
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate
参照事項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval
参照検索[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval
文献検索[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
検索ポート[けんさくポート, kensaku po-to] retrieval port
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval
連想検索[れんそうけんさく, rensoukensaku] associative retrieval
情報検索[じょうほうけんさく, jouhoukensaku] information retrieval, IR

retrieval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้นคืน[n. exp.] (kān khon kh) EN: retrieval FR:

retrieval ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos {adj}beyond retrieval
Datenabruf {m}data retrieval
Abfragesprache {f}query language; retrieval language
Abfragestation {f}retrieval terminal
Abfragesystem {n}retrieval system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retrieval
Back to top