ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retouch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retouch*, -retouch-

retouch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retouch (vt.) ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย) See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา Syn. make over, touch up
retouch (n.) การตกแต่ง See also: การใช้สีเสริมแต่ง
retouch (n.) ส่วนที่เสริมแต่ง
retoucher (n.) ผู้เสริมแต่ง See also: ผู้ตกแต่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
retouch(รีทัชฺ') vi.,n. (การ,ส่วนที่) ตกแต่ง,เสริมแต่ง,ขัดเกลา,ใช้สีเสริมแต่ง,ภาพเสริมแต่ง, See also: retouchable adj. retoucher n.
English-Thai: Nontri Dictionary
retouch(vt) ขัดเกลา,ตกแต่งใหม่,เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't retouch at Seattle Magazine. We're journalists.เราจะไม่ใช้การแต่งภาพ เราเป็นนักเขียนนะ
Photos can be retouched.รูปสามารถre-touched.
Harvey retouched the picture of me in my sweater.ฮาร์วีย์แต่งภาพผมที่ใส่สเวตเตอร์ด้วย

retouch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)

retouch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch FR:

retouch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Retusche {f}retouching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retouch
Back to top