ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resting place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resting place*, -resting place-

resting place ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resting place (n.) หลุมฝังศพ Syn. grave
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป.
The Holy Grail's final resting place described in detail.ที่พักสุดท้ายของจอกศักดิ์สิทธิ์ บรรยายอย่างระเอียด
But is there some other resting place for the soul?แต่จะมีบางสถานที่พักผ่อนอื่น ๆ สำหรับจิตวิญญาณ?
But if you stay, Boston will be nothing more than a resting place for your ashes.แต่ถ้าพวกนายอยู่ต่อ บอสตันจะกลายเป็น หลุมฝังศพของเถ้าถ่านของพวกนาย
To this day, no one knows the final resting place of Madame LaLaurie.ปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบ ที่ฝังศพ ของมาดามลาลอรี่
Best known for its proximity to the final resting place of the cruise linerเป็นที่รู้จักในฐานะที่อยู่ใกล้กับ สถานที่พักสุดท้ายของเรือสำราญ "ออกัสต้า"
Great roof. in a very interesting place as well, right at the top--หลังคาสวยจริงๆ อยู่ในที่ที่น่าสนใจเช่นกัน อยู่บน...
Freebo's final resting place.ที่พักสุดท้ายของฟรีโบ
Literally, it means "resting place," as in final resting place.ตามตัวอักษรหมายถึง"ที่พักผ่อน" เป็นที่พำนักสุดท้าย
He's been, uh, reconfigured and given a permanent resting place.ศพเขา จัดแต่งเรียบร้อย และไปอยู่ในที่สงบแล้ว
We've been sending people these kits, so they can print out photos of Julie and Jim on cardbord, and then take photos of them in interesting places, kinda like that gnome in the French movie.เราส่งของพวกนี้ไปให้ผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถพิมพ์ภาพถ่ายของจูลี่และจิมบนการ์ดออกมาได้ และถ่ายรูปพวกเขาในที่ต่างๆ เหมือนๆกับในฉากหนังฝรั่งเศส
And that is how wisteria lane came to be my final resting place.และแค่นั้น วิสทีเรีย เลนกลายมาเป็นที่พักที่สุดท้ายของฉันได้ยังไง

resting place ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls

resting place ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place
休み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest

resting place ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house ; public building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ที่พัก[n.] (thī phak) EN: lodging ; residence ; retreat ; camp ; accomodation ; temporary living place ; resting place ; home ; house FR: logement [m] ; hébergement [m] ; lieu de repos [m] ; lieu de séjour [m] ; lieu de villégiature [m] ; piaule [f] (fam.)
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿ) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment FR: lieu de détente [m]

resting place ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rastplatz {m}resting place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resting place
Back to top