ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restatement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restatement*, -restatement-

restatement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restatement (n.) กล่าวซ้ำ See also: พูดใหม่ Syn. paraphrase, reiteration, repetition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance-- my laptop contained four out of the five gedankenexperiments necessary for a cogent restatement of the quantum measurement problem.laptop ของฉันมี 4 จาก 5 การทดลองทางความคิด ที่จำเป็นต่อความน่าเชื่อถือ
Well, they could monitor scientific publications and see if anyone posts such a cogent restatement in the next couple of months.ดี คุณคอยจับตามองวารสารวิทยาศาสตร์ และหาดูว่าใครตีพิมพ์การทดลองของผมใน สองถึงสามเดือนข้างหน้า

restatement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い直し;言直し[いいなおし, iinaoshi] (n) restating; restatement

restatement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neue Formulierung {f}restatement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restatement
Back to top