ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resonably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resonably, -resonably-

*resonably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonably (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. sensibly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resonably*
Back to top