ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rescue from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rescue from*, -rescue from-

rescue from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescue from (phrv.) ช่วยเหลือจาก See also: กู้สถานการณ์จาก Syn. save from
rescue from sin (vt.) ไถ่บาป Syn. reclaim

rescue from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve

rescue from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rescue from
Back to top