ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reptile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reptile*, -reptile-

reptile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reptile (n.) สัตว์เลื้อยคลาน
reptile (adj.) ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
English-Thai: HOPE Dictionary
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reptileสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ด  เช่น งู  จระเข้ เต่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัตว์เลื้อยคลาน (n.) reptile Syn. สัตว์เสือกคลาน
สัตว์เสือกคลาน (n.) reptile
เลื้อยคลาน (n.) reptile Syn. เสือกคลาน
เสือกคลาน (n.) reptile
ขี้เข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. จะเข็บ
จะเข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. ขี้เข็บ
จิ้งเหลนด้วง (n.) kind of reptile
ตะเข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. จะเข็บ, ขี้เข็บ
แมงปากจอบ (n.) kind of reptile Syn. จิ้งเหลนด้วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is exactly what you need to do when it comes to Reptile Jack.ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำ เมือมันมาถึงเรื่องแจ็ค
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง
You're the blood-Sucking reptile behind this lawsuit.คุณมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบดูดเลือดอยู่เบื้องหลังการคดีความ
A reptile has a small brain, but knows when to feel bad for doing something dumb.แม้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองและหัวเล็ก แต่มันก็ยังรู้จักคิด
Bo! Oh, thank god... There was this reptile guy and he took Aussie, Albino, Pee ...นอนต่อเถอะ โบ ขอบคุณพระเจ้า
Holy, mother... are you and this reptile on a first name basis now?โบเจอพวกมนุษย์ที่ถูกจับไปแล้ว แล้วก็อีกสองคนที่หายตัวไปก่อน
A liying gain is same as reptile which devour it slowly.กำไร Liying เป็นเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งกินมันช้า
No place for man or reptile, I thought.คนหรือสัตว์ก็เข้าไม่ได้... คิดว่านะ
Gricassee of reptile.จะทำเนื้องูตุ่น ถอยไป
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
And before that, like reptiles and fish.และก่อนหน้านั้นล่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานและปลา

reptile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄殖腔[xiè zhí qiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄑㄧㄤ, 泄殖腔 / 洩殖腔] cloaca; cloacal cavity (of bird, reptile etc)
爬虫[pá chóng, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ, 爬虫 / 爬蟲] reptile (old or common word for 爬行動物|爬行动物)
泄殖肛孔[xiè zhí gāng kǒng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄍㄤ ㄎㄨㄥˇ, 泄殖肛孔] cloaca (of bird or reptile)
爬虫动物[pá chóng dòng wù, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 爬虫动物 / 爬蟲動物] reptile
爬虫类[pá chóng lèi, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, 爬虫类 / 爬蟲類] reptiles; also written 爬行類|爬行类
爬行动物[pá xíng dòng wù, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 爬行动物 / 爬行動物] reptile
爬行类[pá xíng lèi, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄟˋ, 爬行类 / 爬行類] reptiles; also written 爬行動物|爬行动物

reptile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トカゲ目;蜥蜴目[トカゲもく(トカゲ目);とかげもく(蜥蜴目), tokage moku ( tokage me ); tokagemoku ( tokage me )] (n) (See 有鱗類) Squamata (order of scaled reptiles, sometimes esp. the Sauria or Lacertilia)
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles)
有鱗類[ゆうりんるい, yuurinrui] (n) (1) (See 蜥蜴目) Squamata (order of scaled reptiles); (2) (See 穿山甲) Pholidota (order of pangolins)

reptile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile FR: reptile [m]
สรีสฤบ[n.] (sārīsip) EN: reptile ; snake FR: reptile [m] ; serpent [m]
สัตว์เลื้อยคลาน[n. exp.] (sat leūaykh) EN: reptile ; lizard FR: reptile [m] ; lézard [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reptile
Back to top