ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain behind*, -remain behind-

remain behind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain behind (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: อยู่หลัง Syn. keep behind, stay behind
remain behind (phrv.) ล้าหลัง See also: รั้งท้าย Syn. keep in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OF HER PENTHOUSE WHILE YOU REMAIN BEHIND BARS.จากห้องเพนท์เฮาส์, ขณะที่เธออยู่หลังลูกกรง
One unit will remain behind to defend the gates, and everyone else, follow me!หน่วยหนึ่งไว้ต้านหลังประตู ที่เหลือ ตามข้ามา

remain behind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่อยู่ข้างหลัง[n. exp.] (khon thī yū) EN: those who remain behind ; those who are left behind ; those in the back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain behind
Back to top