ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

religion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *religion*, -religion-

religion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
religion (n.) ความเชื่อในศาสนา See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส Syn. warship
religion (n.) ศาสนา See also: ลัทธิความเชื่อ Syn. mysticism, theism
religion of Christ (n.) ศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
religion(n) ศาสนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
religionศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Religion ; Religionsศาสนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระศาสนา (n.) religion Syn. ศาสนา
ศาสนา (n.) religion
ศาสนิกชน (n.) religion follower
ลงอุโบสถ (v.) hold a religions service in the Buddhist chapel Syn. ลงโบสถ์
ลงโบสถ์ (v.) hold a religions service in the Buddhist chapel
ศาสนาประจำชาติ (n.) national religion Syn. ศาสนาประจำประเทศ
ศาสนาประจำประเทศ (n.) national religion
ศาสนาเปรียบเทียบ (n.) comparative religion
เข้ารีต (v.) convert (to a new religion) See also: change to another religion, adopt a different religion, become a believer
ไตรเพท (n.) Three Vedas of the Hindu religion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a different religion from ours...มันคือศาสนาที่แตกต่างจากของเรา ฉันคิดว่า
But I read in an article that religion is on the upswing.แต่ผมอ่านตามคอลัมน์ "ศาสนากำลังไปได้ไกล"
It's against his religion to stick his neck out.หัวหน้าทีมของเราช่างอ่อนไหวอย่างที่เห็นเลยจิงๆ
Neither religion nor romance is meant to be forced.ความเชื่อทางศาสนาหรือความรักนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการบังคับ
By the word religion I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the will of God.ในความเชื่อต่างๆที่ข้าเห็น ความบ้าของพวกคลั่งศาสนา...
Football's a religion here. London has any number of teams. Same in the Midlands.ที่นี่ฟุตบอลเหมือนศาสนา ในลอนดอนมีอยู่หลายทีมด้วยกัน
So... every religion and every world culture... has the concept of demons and demonic possession, right?นี่.. ผู้คนทุกศาสนา และวัฒนธรรมทั่วโลก เชื่อเรื่องวิญญาณและการถูกผีสิงใช่มั้ย
I do hate it when religion comes between us.เกลียดจริงๆ เวลาเอาศาสนามาอ้างเนี่ย
[Chuckles] No. No religion stuff.ไม่ๆไม่เกี่ยวกับศาสนาเลย
He's got religion on his side.เว้นแต่พอร์เตอร์ เขามีศาสนาอยู่ข้างเขา
"I have no religion and do not care for any service.ฉันไม่มีศาสนา ไม่แยแสพิธี
I will take on a religion to become a better person.หนูจะเชื่ออาจารย์ แล้วเป็นคนดีค่ะ

religion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
归心[guī xīn, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 归心 / 歸心] converted to (religion)
皈依[guī yī, ㄍㄨㄟ ㄧ, 皈依] convert to other religion
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
印度教[Yìn dù jiào, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 印度教] Hinduism; Indian religion
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
波斯教[Bō sī jiào, ㄅㄛ ㄙ ㄐㄧㄠˋ, 波斯教] Persian religion; Zoroastrianism or Manicheanism
宣教[xuān jiào, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄠˋ, 宣教] preach a religion
宗教[zōng jiào, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, 宗教] religion
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 教] religion; teaching
神道[Shén dào, ㄕㄣˊ ㄉㄠˋ, 神道] Shinto (Japanese religion)

religion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant
心柱;真柱[しんばしら, shinbashira] (n) (1) (obsc) central pillar of a pagoda; (2) leader of the Tenri religion
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief
根を生やす[ねをはやす, newohayasu] (exp,v5s) (1) to plant oneself; to settle in; (2) to be well-established (e.g. of a religion in a particular area); to have taken root
無宗教[むしゅうきょう, mushuukyou] (adj-no) secular; without (official) religion
禁教[きんきょう, kinkyou] (n) prohibited religion
邪宗[じゃしゅう, jashuu] (n) heresy; foreign religion
信心家[しんじんか, shinjinka] (n) pious man; religionist
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986)
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection

religion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutt) EN: the glorious creed of Buddhism ; the glorious religion of Buddhism FR:
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
คันถ-[pref.] (khantha-) EN: sacred writings of a religion ; scriptures FR:
กรมธรรมการ[org.] (Krom Thamma) EN: former Department of Religion and Education FR:
ไม่มีศาสนา[v. exp.] (mai mī sāts) EN: have no religion FR: n'avoir aucune religion
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนา...[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: croire en une religion ; être de confession …
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sāt) EN: FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
พระศาสนา[n.] (phrasātsanā) EN: religion ; Buddhism FR: bouddhisme [m]
ประกาศศาสนา[v. exp.] (prakāt sāts) EN: proclaim a religion FR:
ปรัชญาศาสนา[n. exp.] (pratchayā s) EN: philosophy of religion FR: philosophie des religions [f]
ปรัชญาศาสนา[n. exp.] (pratyā sāts) EN: philosophy of religion FR: philosophie des religions [f]
ศาสนศาสตร์[n.] (sāsanasāt =) EN: study of religion FR:
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศาสนาจารย์[n.] (sātsanājān) EN: religious teacher ; teacher of religion FR:
ศาสนาในประเทศไทย[n. exp.] (sātsanā nai) EN: religions in Thailand FR: la religion en Thaïlande [fpl]
ศาสนาประจำชาติ[n. exp.] (sātsanā pra) EN: national religion FR: religion d'État [f] ; religion officielle [f]
ศาสนาเปรียบเทียบ[n. exp.] (sātsanā prī) EN: comparative religion FR:
ศาสนศาสตร์[n.] (sātsanasāt ) EN: study of religion ; theology FR:
ศาสนาโซโรอัสเตอร์[n. exp.] (sātsanā Sōr) EN: Zoroastrianism ; Zoroastrian Religion FR:
เสรีภาพในการนับถือศาสนา[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of religion FR: liberté de religion [f] ; liberté de culte [f]
สงครามศาสนา[n. exp.] (songkhrām s) EN: war of religion FR: guerre de religion [f]
ไตรเพท[n.] (traiphēt) EN: the Three Vedas of the Hindu religion ; the three divisions of the Brahmanic canon (Irubbeda, Yajubbeda and Samaveda) FR:
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
เจ้าพนักงานการศาสนา[n. exp.] (jaophanakng) EN: religions affairs officer FR:
การไม่มีศาสนา[n. exp.] (kān mai mī ) EN: irreligion FR: irréligion [f]
การศาสนา[n. exp.] (kān sātsanā) EN: religions affairs FR: affaires religieuses [f]
นักวิชาการศาสนา[n. exp.] (nakwichākān) EN: religions affairs technical officer FR:

religion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Religionsgeschichte {f}history of religion
Offenbarungsreligion {f}revealed religion
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion
Religion {f} | Religionen
Religionszugehörigkeit {f}; Religionsbekenntnis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า religion
Back to top