ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regularise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regularise*, -regularise-

regularise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regularise (vt.) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate

regularise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regularise
Back to top