ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refloat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refloat*, -refloat-

refloat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refloat (vt.) ทำให้ลอยได้อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I kind of wanted to refloat that boat.เอาล่ะ ฉันมันเป็นพวกอยากจะพายเรือให้ถึงฝั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refloat
Back to top