ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redbrick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redbrick*, -redbrick-

redbrick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redbrick (adj.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของอังกฤษ Syn. red-brick

redbrick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッドブリック[, reddoburikku] (n) {comp} RedBrick
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redbrick
Back to top