ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rattrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rattrap*, -rattrap-

rattrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rattrap (n.) กับดักจับหนู See also: ที่ดักหนู
English-Thai: HOPE Dictionary
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส

rattrap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネズミ捕り;ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison

rattrap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ไล่ทัน[v.] (laithan) EN: catch up (with) FR: rattraper ; rejoindre
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rattrap
Back to top