ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rationally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rationally, -rationally-

*rationally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrationally (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically Ops. rationally
rationally (adv.) อย่างมีวิจารณญาณ See also: อย่างสมเหตุผล Syn. reasonably, wisely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเหตุผล (adv.) rationally See also: according to reason, in reason, sanely, logically

*rationally* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally

*rationally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างมีเหตุผล[adv.] (yāng mī hēt) EN: rationally FR:
อย่างสมเหตุสมผล[adv.] (yāng somhēt) EN: rationally FR: rationnellement

*rationally* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrational {adv}irrationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rationally*
Back to top