ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ragamuffin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ragamuffin*, -ragamuffin-

ragamuffin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ragamuffin (n.) เด็กที่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นและสกปรก (คำเก่า) See also: เด็กแต่งตัวมอมแมม, เด็กขอทาน Syn. tatterdemalion, urchin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, is little miss ragamuffin also patron of the arts?โอ้ นี่คุณสาวเซอร์ชอบงานศิลปะด้วยเหรอ

ragamuffin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ragamuffin
Back to top