ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rabies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rabies*, -rabies-

rabies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rabies (n.) โรคพิษสุนัขบ้า See also: โรคกลัวน้ำ Syn. hydrophobia
English-Thai: HOPE Dictionary
rabies(เร'บีซ,เร'บีอีซ') n. โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า., See also: rabic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rabies phobia; hydrophobiaphobiaอาการกลัวโรคพิษสุนัขบ้า, อาการกลัวโรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabiesโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรคกลัวน้ำ (n.) rabies See also: hydrophobia Syn. โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า (n.) rabies See also: hydrophobia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
When you walk down the street in a city dying of rabies past the human cockroaches talking about their heroin and child pornography do you really feel normal?ชีวิตที่คนเมืองจะคลั่งตาย เหมือนสุนัขบ้า เดินไปสองข้างทาง สวะสังคมพล่ามเรื่องยา กับโสเภณีเด็ก
Is the rabies story sticking?เรื่องหมาบ้า ยังมีคนเชื่ออยู่หรือเปล่า
It has spread rabies to both "Raglefant" and Dovre's mountain troll.มันแพร่เชื้อทั้งแร็กเกิลแฟนท์กับโทรลล์ภูเขา
If you think he has rabies he has to get to a hospital!ถ้าคุณคิดว่าเขาติดเชื้อก็ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลสิ
Really. No man, I don't know, like with rabies or whatever.เปล่าเพื่อน ชั้นไม่รู้, เหมือน กับพิษสุนัขบ้า หรืออะไรทำนองนั้น
I saw one get rabies from a bat.ฉันเห็นพวกมันติดโรคพิษสุนัขบ้ามาจากค้างคาว
The World Health Organization has been tracking the recent outbreak of rabies that began in Taiwan and has now been reported in over 12 countries.องค์การอนามัยโลกได้ติดตาม... สถานการณ์ล่าสุดของพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบาด มันเริ่มจากไต้หวัน ตอนนี้ได้ระบาดไปยัง 12 ประเทศแล้ว
Might need a rabies shot for that, mate.- ไปฉีดยากันสุนัขบ้าด้วยนะ เพื่อน
Rabies around here is no joke. You're gonna need a jab in there, ASAP. Let's go.หมาบ้าพวกนั้นไม่ใช่ล้อเล่น ต้องรีบรักษาแถวนี้แหละ
They give you rabies.มันเป็นพาหะโรคกลัวน้ำด้วย
Use a broom. It might have rabies.ใช้ไม้กวาดนี่ มันอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้า

rabies ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐水病[kǒng shuǐ bìng, ㄎㄨㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, 恐水病] rabies
狂犬病[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, 狂犬病] rabies

rabies ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention

rabies ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิษสุนัขบ้า[n.] (phitsunakbā) EN: hydrophobia ; rabies FR: rage [f]
โรคกลัวน้ำ[n. exp.] (rōk klūanām) EN: rabies FR: rage [f]
โรคพิษสุนัขบ้า[n. exp.] (rōk phitsun) EN: hydrophobia ; rabies FR: rage [f]

rabies ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tollwut {f}rabies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rabies
Back to top