ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quotation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quotation*, -quotation-

quotation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quotation (n.) สิ่งที่อ้างอิงถึง See also: การอ้าง, คำอ้างอิง, ราคาปัจจุบัน, ราคาตลาด Syn. excerpt, quote, citation, citing
quotation mark (n.) เครื่องหมายอ้างอิง ใช้สัญลักษณ์คือ ... See also: อัญประกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
quotation(โควเท'เชิน) n. สิ่งที่อ้างอิงถึง,การอ้าง,คำอ้างอิง,ราคาปัจจุบัน,ราคาตลาด, See also: quotative adj., Syn. quote
quotation markเครื่องหมายอ้างอิง (" ") ,อัญประกาศ,เลขนอกเลขใน., Syn. quote mark
English-Thai: Nontri Dictionary
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quotation๑. รายการขานราคา๒. ข้อกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quotationอัญพจน์อัญพจน์ (Quotations) การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้เชิงอรรถอธิบาย หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ต้องการคัดลอกนั้นในกรณีที่อัญพจน์นั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกันให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัญประกาศเดี่ยว (n.) single quotation marks
อัญประกาศเดี่ยว (n.) single quotation mark
การกล่าวอ้าง (n.) quotation See also: cite
อัญประกาศ (n.) quotation mark Syn. เครื่องหมายคำพูด
เครื่องหมายคำพูด (n.) quotation mark
อัญประกาศ (n.) quotation marks See also: double quotation marks Syn. เครื่องหมายคำพูด
เครื่องหมายคำพูด (n.) quotation marks See also: double quotation marks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about the quotation from Faulkner.เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง จากฟอล์คเนอร์
No quotation marks. I'm actually doing charity, helping people get their lives together.ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด ฉันทำการกุศลจริง ๆ
Where she doesn't use quotation marks, you know?ที่เธอไม่เคยตั้งคำถามกับมันน่ะ
Peacenik manifestos, slogans, poems, quotations.manifestos Peacenik คำขวัญบทกวี, ใบเสนอราคา
To recite Shakespearean quotationsแล้วท่องบทความของเซคสเปียร์
Oh, you mean the list of inspirational quotations?โอ่ว คุณหมายถึงรายชื่อของ ใบเสนอราคาที่เร้าใจใช่ไหม
And I took her inspirational quotation, and I re-engraved something for myself here.และฉันก็เอาคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจของเธอ แล้วเปลี่ยนใหม่ให้เป็น ในแบบของฉันเอง
♪ Better put 'em in quotations ♪#ไปใส่ไว้ในคำพูดดีกว่า#

quotation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 行情] market price; quotation of market price; the current market situation
引号[yǐn hào, ˇ ㄏㄠˋ, 引号 / 引號] quotation mark (punct.)
行市[háng shì, ㄏㄤˊ ㄕˋ, 行市] quotation on market price
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, 出处 / 出處] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from
引征[yǐn zhēng, ˇ ㄓㄥ, 引征 / 引徵] quotation; citing; to cite; to reference
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
引文[yǐn wén, ˇ ㄨㄣˊ, 引文] quotation; citation
引用句[yǐn yòng jù, ˇ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, 引用句] quotation
引语[yǐn yǔ, ˇ ㄩˇ, 引语 / 引語] quotation
语录[yǔ lù, ㄩˇ ㄌㄨˋ, 语录 / 語錄] quotation
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list

quotation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シングルクォーテーション[, shingurukuo-te-shon] (n) {comp} single quotation (mark); apostrophe
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
株式相場[かぶしきそうば, kabushikisouba] (n) stock market quotation
鉤;鈎[かぎ, kagi] (n) (1) hook; (2) (abbr) (See 鉤括弧) hook bracket (Japanese quotation mark)
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] (n) square bracket; Japanese-style quotation marks
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation)
建値;建て値[たてね, tatene] (n) official market quotations; exchange rates
引け値[ひけね, hikene] (n) closing quotations
引例[いんれい, inrei] (n,vs) quotation; referring to precedent
引用[いんよう, inyou] (n,vs,adj-no) quotation; citation; reference; (P)
引証[いんしょう, inshou] (n,vs) quotation; citation
援用[えんよう, enyou] (n,vs) claim; quotation; invocation
見積もり(P);見積り(P);見積(io)[みつもり, mitsumori] (n) estimate; estimation; valuation; quotation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark)
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark

quotation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks ; “ “ FR: guillemets [mpl] ; “ “
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt ) EN: single quotation marks ; ' ' FR:
ใบเสนอขาย[n. exp.] (bai sanōe k) EN: quotation FR:
ใบเสนอราคา[n. exp.] (bai sanōe r) EN: quotation FR:
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām) EN: price inquiry ; request for price quotation FR:
การอ้างอิงราคาซื้อขาย [n. exp.] (kān āng-ing) EN: quotation FR:
การกล่าวอ้าง[n. exp.] (kān klāo ān) EN: quotation FR:
การเสนอราคา[n. exp.] (kān sanōe r) EN: quotation FR:
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance ; quotation FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
เครื่องหมายอัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: “ “  ; « » ; quotation marks ; double quotation marks FR: “ “ ; « » ; guillemets [mpl]
เครื่องหมายคำพูด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quotation mark FR:
รายการขานราคา[n. exp.] (rāikān khān) EN: quotation FR:
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]
สอบราคา[v.] (søprākhā) EN: compare prices ; check prices ; ask for quotations FR:

quotation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlussnotierung {f}closing quotation
Preisangabe {f} | Angebot mit Preisangabequotation of prices | quotation
Aktiennotierung {f}stock quotation
Börsenkursindex {m}stock exchange price index; stock exchange quotation
Zitatensammlung {f}collection of quotations; anthology of quotations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quotation
Back to top