ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*quitely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น quitely, -quitely-

*quitely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quitely (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *quitely*
Back to top