ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quintessence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quintessence*, -quintessence-

quintessence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quintessence (n.) แก่นสาร See also: หัวกะทิ, หัวใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
English-Thai: Nontri Dictionary
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are the quintessence of the benevolence.เจ้าทำยานี้ขึ้นมาหรอ? ครับ

quintessence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
精英[jīng yīng, ㄐㄧㄥ , 精英] cream; elite; essence; quintessence
精髓[jīng suǐ, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄟˇ, 精髓] marrow; pith; quintessence; essence
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 髓] marrow; essence; quintessence; pith (soft interior of plant stem)

quintessence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P)

quintessence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
แก่น[n.] (kaen) EN: essence ; substance ; quintessence FR: essence [f] ; substance [f]

quintessence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quintessenz {f}quintessence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quintessence
Back to top