ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queue up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queue up*, -queue up-

queue up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queue up (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว
queue up (phrv.) เข้าคิว See also: เข้าแถว Syn. line up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่อคิว (v.) queue up
ต่อคิว (v.) queue up See also: stand in line Syn. เข้าแถว
เข้าคิว (v.) queue up See also: stand in line Syn. เข้าแถว, ต่อคิว

queue up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
เรียงคิว[v. exp.] (rīeng khiū) EN: line up ; queue up FR:
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file ; align ; be aligned FR: s'aligner ; se ranger ; s'égrener
รอแถว[v. exp.] (rø thaēo) EN: queue up FR: faire la queue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queue up
Back to top