ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarterdeck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarterdeck*, -quarterdeck-

quarterdeck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarterdeck (n.) ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
quarterdeck (n.) ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarterdeck
Back to top