ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quadripartite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quadripartite*, -quadripartite-

quadripartite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quadripartite (adj.) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน See also: ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน, ซึ่งมี 4 ฝ่าย Syn. quadruple
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quadripartite-สี่ส่วน, -สี่แขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

quadripartite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quadripartite
Back to top