ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put up*, -put up-

put up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put up (phrv.) ยกสูงขึ้น Syn. stick up
put up (phrv.) สร้าง See also: ตั้ง, ก่อ Syn. go up, set up
put up (phrv.) ปิดประกาศ Syn. stick up
put up (phrv.) เพิ่มราคา Syn. go down
put up (phrv.) บรรจุ See also: ห่อ, ห่อหุ้ม
put up (phrv.) จัดหาสิ่งจำเป็น
put up (phrv.) เสนอ
put up (phrv.) เสนอขาย
put up (phrv.) หาอาหารให้
put up (phrv.) หาที่พักให้
put up (phrv.) เสนอให้เลือก Syn. be up for, come up for
put up (phrv.) แนะนำ (เพื่อให้ทำงาน)
put up (phrv.) เก็บสงวนอาหาร Syn. do up
put up (phrv.) สอบสวน See also: ไต่สวน
put up (phrv.) ไล่ออกจากที่ซ่อน
put up (phrv.) เตรียมแผนลับ (คำไม่เป็นทางการ)
put up (phrv.) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
put up (phrv.) เลิกใช้ Syn. lay up, lie up
put up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง Syn. get up
put up prices (phrv.) เพิ่มราคา See also: ตั้งราคาขายเพื่อให้มีกำไร Syn. overcharge
put up the shutters (idm.) ปิดร้านโดยล็อคกุญแจ
put up the shutters (idm.) ปิดกิจการค้า
put up to (phrv.) กระตุ้น See also: ทำให้มีความคิดเกี่ยวกับ
put up to (phrv.) แนะนำ See also: เสนอ
put up to (phrv.) ทำให้คุ้นเคยกับ
put up to (phrv.) ปล่อยให้ (บางคน) ตัดสิน
put up to (phrv.) เตือนเกี่ยวกับ
put up with (phrv.) ยกสูงขึ้นด้วย
put up with (phrv.) พักอยู่กับ See also: ค้างคืนกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาง (v.) put up See also: rig up, set up
วางประกัน (v.) put up bail
ออกทุน (v.) put up money See also: finance, invest, make an investment, provide the capital or funds for a business Syn. ลงทุน, ให้ทุน
เกล้าผม (v.) put up one´s hair See also: wear the hair in a bun
หิ้วท้อง (v.) put up with hunger See also: go with an empty stomach
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
I can't put up with that noise anymoreฉันไม่สามารถจะทนต่อเสียงพวกนั้นได้อีกแล้ว
If you like someone, then you can put up with such things hereถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing. "" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing."
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ
I don't like them, but one has to put up with them if one wants to meet butterflies.ฉันไม่ชอบพวกมัน แต่เราก็ต้องทนมันเพื่อจะได้พบกับผีเสื้อ
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
I put up posters, made commitments!ผมขึ้นโปสเตอร์ไปแล้วด้วย, ทำสัญญาไปแล้ว !
They've put up with it so wellเด็กๆต้องอดทนมากๆเลย
I'll put up some coffee. Why don't you go on outside?ฉันจะไปชงกาแฟ ทำไมคุณไม่ออกไปก่อนล่ะ
They'd put up all the money, I'd do all the work. What, if you don't mind my asking, would you do ?เขาลงทุน ผมลงแรง แล้วคุณล่ะ
Does paying rent here mean I have to put up with you guys?ฉันจ่ายเงินแล้วหมายความว่า พวกนายยังมีสิทธิ์ที่นี่อีกใช่มั้ย

put up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with

put up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)
門戸を張る[もんこをはる, monkowoharu] (exp,v5r) to keep a fine house; to put up a front; to make the front of the house nice (and be pretentious about it)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)

put up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
จดหมัด[v.] (jotmat) EN: put up one's guard FR:
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
กั้นห้อง[v. exp.] (kan hǿng) EN: partition a room ; divide a room ; put up a partition FR: partitionner une chambre
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
ขายทอดตลาด[v.] (khāithøttal) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction FR:
ขมวดผม[v. exp.] (khamūat pho) EN: put up the air FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; spend the night ; pass the night FR: passer la nuit
ขึงจอ[v. exp.] (kheung jø) EN: put up a movie screen ; erect a movie screen FR:
ขึงตาข่าย[v. exp.] (kheung tākh) EN: put up a net FR: tendre un filet
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business FR: investir
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; camp FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
ปิดประกาศ[v. exp.] (pit prakāt) EN: post a notice ; put a notice up ; put up a notice FR: placarder
ประกัน[v.] (prakan) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; put up bail ; stand surety for FR:
ประกันตัว[v. exp.] (prakan tūa) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail FR: cautionner
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale FR: proposer à la vente ; mettre en vente
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label FR: étiqueter
ต่อกร[v.] (tøkøn) EN: fight ; put up a fight ; take sb. on FR:
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmph) EN: stake ; place a bet (of) ; bet ; make a wager (of) ; put up FR: parier
วางขาย [v. exp.] (wāng khāi) EN: be on sale ; put on sale ; put up for sale ; place on sale FR: mettre en vente
วางมัดจำ[v. exp.] (wāng matjam) EN: give a deposit ; leave a deposit ; make a down payment ; put up earnest money FR:
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnya) EN: put up an artillery barrage FR:
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; crécher (fam.)

put up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufgebot {m} | das Aufgebot aushängenbanns | to put up the banns
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put up
Back to top