ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put through*, -put through-

put through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put through (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้สำเร็จ Syn. go through, put across
put through (phrv.) โทรศัพท์ติดต่อ Syn. be through, come through
put through (phrv.) ทำให้สอบผ่าน See also: ทำให้ผ่าน Syn. get through
put through (phrv.) ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย) Syn. get through, go through
put through (phrv.) ทำให้ทรมานจาก
put through (phrv.) ฝึกสัตว์ให้แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seemed that they had been put through some hideous torture.ดูเหมือนจะถูกพวกคาดาจเค้นเอาข้อมูลน่ะ
The fella you put through a wall was mcsorely's son.คนที่แกอัดติดกำแพงน่ะ เป็นลูกชายของ แม็กโซลี่
That's the round I mean to put through my skull.มันเป็นวงแหวน ฉันหมายถึงเอามันสวมรอบกระโหลกฉัน
And Hope Plaza says they want to put through more than a hundred people next time.โอป พลาซ่า บอกว่าพวกเขา ต้องการส่งมาเที่ยวหน้า ให้มากกว่า 100 คน
202 horsepower is a huge amount put through the front wheels of a small car like this.202 แรงม้านี่มันมากนะ สำหรับรถขับล้อหน้า หรือคันเล็กๆแบบนี้
You think one ought to speak kindly of a traitor merely because he's had a sword put through his heart?เจ้าคิดว่าคนเราควรจะ พูดเพียงแต่ในด้านดี ของคนทรยศเพียงเพราะว่าเขาถูก ดาบแทงเสียบทะลุอกงั้นหรือ
I've learned you can survive a bullet but not one that's put through you head.ฉันได้เรียนรู้ว่านายรอดจากจากกระสุนปืนได้ แต่ไม่ใช่อันที่ จะเจาะผ่านกะโหลกแกแน่
Everything I put through just bounces back.อะไรก็ตามที่เข้าไป มันก็เด้งออกมาหมด

put through ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put through
Back to top