ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purslane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purslane*, -purslane-

purslane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purslane (n.) พืชจำพวก Portulaca
purslane (n.) พืชจำพวก Portulaca
English-Thai: HOPE Dictionary
purslane(เพิร์ส'เลน) n. ผักเบี้ยใหญ่

purslane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora)

purslane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teū) EN: purslane ; pussley ; rose mose ; sun plant ; eleven-o'clock FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purslane
Back to top