ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

psychoanalysis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *psychoanalysis*, -psychoanalysis-

psychoanalysis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
psychoanalysis (n.) วิชาจิตวิเคราะห์ Syn. psychoanalytic therapy
English-Thai: HOPE Dictionary
psychoanalysis(ไซโคอะแนล'ลิซิส) n. จิตวิเคราะห์,การใช้จิตวิเคราะห์รักษา., See also: psychoanalytical adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
psychoanalysisจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychoanalysisจิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตวิเคราะห์ (n.) psychoanalysis
นักจิตวิเคราะห์ (n.) psychoanalysis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท
Your psychoanalysis would probably have a bit more credibility if it wasn't being offered under police custody.การคาดเดาของพ่อ น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ ถ้ามันไม่ได้ออกจากปากของคนที่ถูกตั้งข้อหาอยู่น่ะนะ
Well, that spares me decades of psychoanalysis.เอ่อ นั่นทำให้ฉันประหยัดการวิเคราะห์ทางจิตไปได้โข
I like a bit of psychoanalysis.ผมชอบแนวประสาทวิทยานะ
Britta, while I applaud your gentle approach to psychoanalysis,บริตต้า ขอบอกนะว่าแม้เธอจะมาไม้อ่อน กับวิชาจิตวิเคราะห์ของเธอ
I think you're right. It is like therapy or psychoanalysis.(ฉันว่าคุณพูดถูก มันเหมือนการบำบัดไม่ก็จิตวิเคราะห์)

psychoanalysis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神分析[jīng shén fēn xī, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 精神分析] psychoanalysis

psychoanalysis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイコアナリシス[, saikoanarishisu] (n) psychoanalysis
精神分析[せいしんぶんせき, seishinbunseki] (n,adj-no) psychoanalysis
口唇性格[こうしんせいかく, koushinseikaku] (n) oral character (in psychoanalysis)
性器的性格[せいきてきせいかく, seikitekiseikaku] (n) genital character (in psychoanalysis)
肛門性格[こうもんせいかく, koumonseikaku] (n) anal character (in psychoanalysis)
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P)

psychoanalysis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิเคราะห์[n.] (jittawikhrǿ) EN: psychoanalysis FR:
จิตวิเคราะห์[n. exp.] (jit wikhrǿ) EN: psychoanalysis FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า psychoanalysis
Back to top